ÕPPE– JA KASVATUSTEGEVUS

 

       Rahuldavate tulemusteni jõudmisel on oluline järjepidev harjutamine, kordamine ning uute teadmiste ja oskuste kasutamine igapäevastes toimingutes.

       Tegevuste eesmärgiks on, et laps areneks läbi mängu mitmekülgselt ning toimiks intellektuaalne, emotsionaalne, sotsiaalne ja füüsiline areng, laps oskab kuulata, vaadelda, uusi teadmisi olemasolevaga seostada ja neid ka praktikas rakendada.

       Oluline roll rühmade õppetöös on laste kõne arendamisel, sest lapse õigeaegne kõne teke ja areng on lapse psüühilise arengu olulised aspektid, mis määravad valmisoleku süstemaatiliseks õppetööks.

       Oluliseks oma rühma töös peavad rühma õpetajad veel käe peenmotoorika lihaste arendamist, sest vaba ja kindel liigutuste süsteem on oluliseks toeks kirjutamisoskuse omandamisele kõigis staadiumites laste arengus. Laste aktiivne kõne ja käeliigutuste areng on tihedalt omavahel seoses ning harjutustel ja mängudel on suur tähtsus lapse käe ettevalmistamisel kirjutamiseks.

        Lapse kehaline, vaimne ja sotsiaalne areng saab toimida KODU ja LASTEASUTUSE koostööl, see lähtub lapsest ja on suunatud tervikliku arengukeskkonna kujundamisele.

 

        Üldeesmärgid 2016/2017 õppeaastal:

1. Rühmas lastekollektiivi tähtsustamine, samas laste individuaalsete vajaduste ja võimetega arvestamine, nende toetamine ja arendamine õppe-, kasvatustegevustes. Sotsiaalsete oskuste saavutamine.

2. Laps õpib hoidma/tundma/väärtustama loodust ja tutvub (läbi vaatluste/ katsetuste ja ürituste) oma õueala/kodukohaga loomulikus keskkonnas. Teostame vaikimisi rühmade õuesõpperadadel/ vabaõhuklassis aastaringselt tegevusi.

3. Tegeleme vaikimisi Tarkuste Hoidiste metoodikaga, et teadlikult ühendada rahvuskultuuri elemendid üldinimlike ja eestlastele igiomaste väärtustega (head kombed, hoolivus, julgus, sallivus, tarkus, töökus, vastutus), et järjepidevust edasi kanda.

4. Väärtustame kodukoha, sealhulgas oma rahvuse, kultuuri ja traditsioone.

5. 6-7 aastaste laste koolivalmiduse kujundamine sisaldades sotsiaalset-, vaimset, füüsilist küpsust.

6. Tähtsustame laste turvalist keskkonda.

 

Kehtiv TLAK la. õppekava 2009 siin